Etnotsentrism
Gross, T. Enne ja pärast Fraserit
Gross, T. Mõistmisest ja teisest antropoloogias
Hennoste, T. Postkolonialism ja Eesti
Keel on seotud kultuuriga
Mis on kultuuriantropoloogia? Loengukonspekt
Naiste majanduslik ja sotsiaalne staatus
Postkolonialistliku kirjanduse tunnusjooni
Rand, L. Essee Marjorie Shostaki raamatu "Nisa" ainetel.
Remsu, O. Häbi
Sarmela, M. Mis on antropoloogia
Sotsioloogia mõiste ja seos teiste sotsiaalteadustega
Välismaalastevihkamine Venemaal